The Two to Four Capacity Tzimisce Vampires

Horatio | Piotr Andreikov | Wendy Wade | Lolita Houston | Terrence

Horatio

Sabbat.

Group: 2

Piotr Andreikov

Sabbat. Black Hand

Group: 3

Wendy Wade

Sabbat.

Group: 2

Lolita Houston

Sabbat.

Group: 2

Terrence

Sabbat.

Group: 2

The Other Tzimisce Vampires

2 Caps | 5 Caps | 6 - 7 Caps | 8 Caps | 9 - 10 Caps

Copyright White  Wolf Publishing, Inc.
1990-2003 White Wolf Publishing, Inc. All rights reserved.